Γεωτεχνική Αιγαίου

Τετάρτη, 04 Οκτωβρίου 2017 17:07

Τις ορεινές και νησιώτικες κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις αφήνει εκτός το πρόγραμμα της βιολογικής κτηνοτροφίας.

Μυτιλήνη 4/10/17
Γιάννης Φλωρίδης
              Τα κριτήρια βαθμολογίας και η βαρύτητα τους  ως προς το πόσοι και ποιοι θα κριθούν επιλέξιμοι  του Μέτρου 11 «Βιολογική παραγωγή»  δόθηκαν σε δημόσια διαβούλευση. Από την πρώτη ανάγνωση των κριτήριων και της βαρύτητας τους στην επιλογή κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων   διαφαίνεται ότι το πρόγραμμα της βιολογικής κτηνοτροφίας οδηγείται για ακόμη μια φορά σε αποτυχία. Το Μέτρο για πολλούς κτηνοτρόφους, που σκοπό είχαν να δώσουν προστιθέμενη αξία στην παραγωγή τους μέσω του προγράμματος, τείνει να τους οδηγήσει  να γίνουν βορά επιτηδείων  και να επιφορτιστούν και πάλι με άσκοπη ταλαιπωρία υποβολής αιτημάτων χωρίς τύχη. Πρέπει να γίνουν άμεσα  επιτακτικές  διορθωτικές κινήσεις από το Υπουργείο για να αρθούν αδικίες και στρεβλώσεις του Μέτρου. 
            Τα κριτήρια αυτά ούτε στις ανάγκες της παραγωγής ποιοτικών τυροκομικών προϊόντων  αποσκοπούν ούτε στην  ισοκατανομή μεταξύ παραγωγών, ούτε στην δίκαια γεωγραφική επιλογή αλλά ούτε  και στην βελτίωση της ποιότητας της παραγωγής στοχεύουν. 

 Τα κριτήρια και η βαρύτητα τους στην βαθμολογία για επιλογή παραγωγών στο Μέτρο 11  και ειδικότερα στο Υπέρμετρο 11.1.2 «Νέοι  δικαιούχοι στην κτηνοτροφία» αφήνουν εκτός την ραχοκοκαλιά της Ελληνικής κτηνοτροφίας, τους ορεινούς και νησιωτικούς κτηνοτρόφους αιγοπροβάτων και βοοειδών εκτατικής εκτροφής.

             Οι επιλογές αυτές τείνουν να αλλοιώσουν το παραδοσιακό κτηνοτροφικό μοντέλο της χώρας και τη συνεισφορά και τη συμβολή της ποιμενικής  κτηνοτροφίας στη διαφύλαξη των οικοσυστημάτων και του περιβάλλοντος, ενώ ταυτόχρονα οδηγούν στην μετατροπή της κτηνοτροφίας της χώρας σε ένα μοντέλο εντατικής κτηνοτροφικής παραγωγής, ξένο ως προς τις ελληνικές γεωργικές πρακτικές και τις αρχές της βιολογικής παραγωγής. Οι επιλογές αυτές τείνουν  σε μοντέλα Βορειοευρωπαϊκών χωρών απροσάρμοστα με την αειφόρο ανάπτυξη  του τόπου μας χωρίς  να ικανοποιούν τους στόχους του Μέτρου 11 που είναι  «η βελτίωση και η προστασία του περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων της και η προστασία από την κλιματική αλλαγή»   

             Τα δυο μόνο κριτήρια επιλογής, η ηλικία και η παραγωγή βιολογικών ζωοτροφών, εκ προοιμίου δίνουν προβάδισμα στον «κάμπο». Η ορεινή και νησιωτική κτηνοτροφία έχει στην χώρα μας  χαρακτηριστικά εκτατικής ποιμενικής κτηνοτροφίας βασισμένης στους βοσκοτόπους και η πλειονότητα των παραγωγών της χώρας έχουν την έδρα των εκμεταλλεύσεων τους  σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές. Είναι σε όλους γνωστό ότι στις περιοχές αυτές αγροτικός κλήρος 4 Ha για παραγωγή ζωοτροφών δεν υπάρχει και εκτάσεις του μεγέθους αυτού είναι ουτοπία για την παραδοσιακή κτηνοτροφία της χώρας μας.

Η τεχνική αδυναμία να διαχειριστούμε τις βοσκήσιμες εκτάσεις δεν πρέπει να αποτελέσει τροχοπέδη στην αειφορική παραγωγή και να επιφέρει  μεταβολές στη στόχευση του Μέτρου με την επιλογή ξενόφερτων γεωργικών πρακτικών εις βάρος του περιβάλλοντος. 

            Οι αιγοπροβατοτρόφοι   της Ηπείρου, της Λέσβου και της ορεινής Πελοποννήσου  που δεν έχουν σπιθαμή αγροτικής γης να καλλιεργήσουν, αλλά εδώ και αιώνες αξιοποιούν τη φυσική βλάστηση  και τα πλούσια οικοσυστήματα και συμβάλλουν στη φυσική προστασία των ορεινών όγκων, τίθενται εκ προοιμίου εκτός προγράμματος.  Οι ναυαρχίδες των αγροτικών προϊόντων μας, η «φέτα και το ελληνικό πρόβειο γιαούρτι», κινδυνεύουν να μην έχουν πρώτη ύλη για βιολογική παραγωγή.    Προσπάθειες που έγιναν με κόπο σε περιοχές όπως η Λέσβος και η Ήπειρος, αλλά και στην υπόλοιπη ορεινή και νησιωτική χώρα να βελτιώσουν την ποιότητα των γαλακτοκομικών προϊόντων και να τους δώσουν προστιθέμενη αξία, θα εγκαταλειφθούν ανεπιστρεπτή.

            Ομαδικές προσπάθειες κτηνοτρόφων σε  συνδυασμό με τη συμμετοχή τους  και σε άλλα Μέτρα, όπως το Μέτρο 10 Υπομέτρο 10.2  «οι γενετικούς πόροι στην κτηνοτροφία»,  δεν συνδυαστήκαν και δεν πριμοδοτούνται με μόρια σε μια οικολογική δράση με τα δυο Μέτρα που έχουν ως στόχους την αειφόρο ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος.  Δράσεις που για την  υλοποίηση τους συνχρηματοδοτούνται  μέσα από το  ΠΑΑ 2014-2020.

            Πρόταση μας η επανεξέταση των κριτήριων του Υπομέτρων  11.1.2 & 11.2.2 με βελτίωση τους ως προς την βαθμολογική επιλογή των ορεινών και νησιωτικών εκμεταλλεύσεων, ώστε να υπάρξει  γεωγραφική ισοκατανομή, αλλά και η επιλογή των δικαιούχων να γίνει με δίκαιες και ίσες   ευκαιρίες σε όσους θέλουν να επιφορτιστούν στους ώμους τους   την επίπονη διαδικασία της βιολογικής παραγωγής. Ενσωμάτωση και άλλων κριτηρίων επιλογής, όπως  η συμμετοχή σε άλλα Μέτρα του ΠΑΑ 2014-2020 και ειδικότερα της δράσης « Διατήρηση γενετικών πόρων στην κτηνοτροφία, στα πλαίσια του Μέτρου 10»,  αλλά  και ενθάρρυνση άλλων ομαδικών δράσεων όπως αυτές των «ομάδων και των συνεργασιών» που προβλέπονται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης σε όλες τις δράσεις του για την κτηνοτροφία. 

 

Πίνακας κριτηρίων Υπομέτρου 11.1.2 «Νέοι δικαιούχοι  στην βιολογική κτηνοτροφία» (νέοι βιολογικοί)

 

Πίνακας κριτηρίων Υπομέτρου 11.2.2  «Διατήρηση στην βιολογική κτηνοτροφία» (παλαιοί Βιολογικοί)

 

 

Η αποτυχία και η ακύρωση της πρώτης πρόσκλησης πρέπει να γίνει μάθημα σε όλους τους εμπλεκομένους.  Πρέπει να προβληματιστούν οι αρμόδιοι και να κάνουν τις δέουσες επιλογές στις  αγροτικές κατευθύνσεις και πολιτικές. Ο υπηρεσιακός σχεδιασμός να λάβει υπόψη του όλες τις παραμέτρους και να προβλεφτούν εξ αρχής σωστά τα αποτελέσματα της δράσης. Οι εμπλεκόμενοι φορείς να αναδείξουν τα θετικά και να τονίσουν τις δυσκολίες της δράσης στην εφαρμογή του μέτρου. Οι δε παραγωγοί να δουν τη δράση ως αναπτυξιακή δραστηριότητα και όχι ως ακόμη μια επιδοματική ευκαιρία.

 Οι υποσχέσεις , οι παρατάσεις, τα υπερβολικά προπαγανδιστικά sms, οι απόκρυψη των δυσκολιών στην επιλογή και την εφαρμογή της δράσης, οι προ και μεταχρονολογημένες   βεβαιώσεις ένταξης, πρέπει να τελειώνουν αν ήμαστε σοβαροί και υπεύθυνοι.  Τελικά όλα αυτά οδήγησαν εις βάρος όλων των εμπλεκομένων.

 

Είναι ευκαιρία να διδαχτούμε όλοι από τα λάθη μας.

 

Για την Γεωτεχνική Αιγαίου

Μυτιλήνη 4/10/17

Γιάννης Φλωρίδης

 

 

*Χωρίς τον επίλογο το κείμενο

  1. Στην δημόσια διαβούλευση 
  2. Επιστολή στο αναπ. υπουργό κ. Ι.Τσιρώνη
  3. Επιστολή στο Γενικό Γραμματέα κ. Χ. Κασίμη
  4. Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΠΑΑ 2014-2020 κος Ν.Μανέτα
Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 04 Οκτωβρίου 2017 17:53
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Ανάρτηση των καταστάσεων εξισωτικής αποζημίωσης
Sosial Media

       


                           

Συνεργάτες

Επικοινωνία


Αλκαίου & Αρίωνος γωνία

Μυτιλήνη ΤΚ. 81100


Τηλ  2251047555

  

Copyright © 2014. Γεωτεχνική Αιγαίου   


Όροι χρήσεις            Πολιτική Απορρήτου