Γεωτεχνική Αιγαίου

Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2015 17:36

Αιτήματα αναθεώρησης δικαιωμάτων και διόρθωση προφανών λαθών αιτήσεων ΕΑΕ 2015

Αποτέλεσμα εικόνας για γεωτεχνικη αιγαιουΜε δυο εγκύκλιους που εξέδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρα η υποβολή αιτημάτων αναθεώρησης δικαιωμάτων και για οι διαρθρώσεις προφανών λαθών στις ΕΑΕ 2015. Ταυτόχρονα δίνετε η δυνατότητα για την υποβολή εκπρόθεσμων αιτήσεων λόγω ανωτέρας βίας.

Δικαίωμα αναθεώρησης δικαιωμάτων έχουν οι παραγωγοί που εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στην Εγκύκλιο  με αριθμ. 133724/17.12.2015  από   τον ΟΠΕΚΕΠΕ             .

Όσοι παραγωγοί έχουν υποβάλει δήλωση ΑΕΕ 2015 μέσω του φορέα μας μπορούν να εκτυπώσουν από την Ιστοσελίδα μας την Ατομική πράξη προσδιορισμού των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης για να εκτιμήσουν αν πρέπει να υποβάλουν αίτημα αναθεώρησης δικαιωμάτων.

Πατήστε για σύνδεση εδώ για Ατομική πράξη  .

Δικαίωμα για διορθώσεις προφανών λαθών στις αιτήσεις του 2015 έχουν όλοι οι παραγωγοί να υποβάλουν αν έχουν πρόβλημα στην αίτηση τους με βάση το έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ 134564/18-12-2015.

Για περισσότερες διευκρινήσεις απευθυνθείτε στα γραφεία μας και στα τηλεφωνά 2251047555 Μυτιλήνης 2253031691 Αγίας Παρασκευής 2252029002 Πλωμαρίου 2252042497 Πολιχνίτου όλες τις εργάσιμες ήμερες και ώρες.

 

Κατεβάστε τις εγκύκλιους 

Ειδικότερα για τα προβλήματα που αφορούν ενστάσεις σε ΕΑΕ 2015 για τις παρακάτω κατηγορίες ο ΟΠΕΚΕΠΕ διευκρινίζει.

 

 ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ  

 

Γεωργοί, οι οποίοι διαφωνούν με τον καθορισμό της επιλεξιμότητας του αγροτεμαχίου τους, έχουν το δικαίωμα υποβολής αιτήματος επιλεξιμότητας μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής για το σκοπό αυτό. Δυνατότητα υποβολής του εν λόγω αιτήματος έχουν όσοι γεωργοί έχουν αγροτεμάχια που εμπίπτουν στον κωδικό 54101 και των οποίων η προσδιορισθείσα έκταση (προ απομείωσης) είναι μικρότερη από την αντίστοιχη δηλωθείσα έκταση. Θα υπάρχει σχετική ένδειξη για τα ΑΦΜ και τα αγροτεμάχια στα οποία επιτρέπεται η υποβολή αιτήματος. Τα δεδομένα θα είναι διαθέσιμα τόσο στις Πύλες εισαγωγής, όσο και στις αρμόδιες Δ/νσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Για τα αγροτεμάχια τα οποία δεν εμπίπτουν σε κάποια Περιφέρεια κατανομής εκτάσεων, πριν από την υποβολή αιτήματος επιλεξιμότητας, απαιτείται «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΑΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ», διαδικασία η οποία περιγράφεται στην εγκύκλιο «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ  ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ».

Τα αιτήματα αυτής της κατηγορίας υποβάλλονται μέσω των πιστοποιημένων φορέων υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης, ενώ η κάθε Πύλη έχει τη δυνατότητα υποβολής αιτήματος μόνο για τα ΑΦΜ για τα οποία υπέβαλε η ίδια την ΕΑΕ 2015. Για τους γεωργούς που υπέβαλαν απ΄ ευθείας στον ΟΠΕΚΕΠΕ ενιαία αίτηση 2015 (on line), τα αιτήματα θα υποβάλλονται μέσω των Περιφερειακών Δ/νσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η σχετική εφαρμογή έχει την δυνατότητα διασύνδεσης με το υπόβαθρο. Κατά συνέπεια οι πιστοποιημένοι φορείς είναι αναγκαίο να ελέγχουν φωτοερμηνευτικά, αρχικά, την ορθότητα της υποβολής του αιτήματος. Εφόσον από τη φωτοερμηνεία δεν τεκμηριώνεται το αίτημα, ο γεωργός είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει δικαιολογητικά που ενισχύουν την ορθότητα του αιτήματος του.

Τα  αιτήματα αυτής της κατηγορίας ελέγχονται τόσο από τις Περιφερειακές Δ/νσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και από την Κεντρική Υπηρεσία- Δ/νση Τεχνικών Ελέγχων.

 

 ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ

Αγρότες των οποίων τα αγροτεμάχια παρουσιάζουν επικάλυψη έχουν το δικαίωμα υποβολής αιτήματος για την άρση αυτής στο αντίστοιχο περιφερειακό γραφείο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Επισημαίνεται ότι κατά την διαδικασία αυτή δεν επιτρέπεται μεταβολή της γεωμετρίας των αγροτεμαχίων. Κατά την διαδικασία της υποβολής του αιτήματος υποβάλλονται συνοδευτικά έγραφα από τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς, όπως για παράδειγμα είναι τυχόν κτηματολογικά αποσπάσματα χαρτών, τοπογραφικά διαγράμματα σε Ε.Γ.Σ.Α. 87 κ.λ.π.

 

Στις περιπτώσεις όπου παραγωγός υποβάλλει αντίστοιχο αίτημα  χωρίς την προσκόμιση απαραίτητων εγγράφων και δικαιολογητικών, το εν λόγω αίτημα δεν θα εξετάζεται. Στην περίπτωση όπου προσκομίζονται στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. τοπογραφικά διαγράμματα σε Ε.Γ.Σ.Α. 87 / αποσπάσματα οριστικών τίτλων κτηματολογίου και ταυτόχρονα αντίστοιχα παραστατικά ιδιοκτησίας (συμβόλαια κλπ) μόνο από τον έναν παραγωγό, ενώ είχε αποδεδειγμένα ειδοποιήσει και τον έτερο παραγωγό να τα προσκομίσει, τότε η διόρθωση γίνεται υπέρ του πρώτου.

 Στην περίπτωση που όλοι οι εμπλεκόμενοι ή πάνω από ένας παραγωγοί προσκομίζουν ταυτόχρονα αντίστοιχα δικαιολογητικά,  τότε θα πρέπει η επικάλυψη να διευθετείται αποκλειστικά μεταξύ των παραγωγών.

Τα  αιτήματα αυτής της κατηγορίας ελέγχονται τόσο από τις Περιφερειακές Δ/νσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και από την Κεντρική Υπηρεσία- Δ/νση Τεχνικών Ελέγχων.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ.

 

Εκπρόθεσμες αιτήσεις ενιαίας ενίσχυσης μπορούν να γίνουν δεκτές μόνο σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Η ανωτέρα βία ορίζεται αναλυτικότερα στο σημείο 7, της υπ’ αριθμ. 62322/9-6-15 Εγκυκλίου. Η εκπρόθεσμη ΕΑΕ, συνοδευόμενη τόσο από τα δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση της ανωτέρας βίας ή της εξαιρετικής περίστασης όσο και από αυτά που αφορούν στην ΑΕΕ, υποβάλλεται εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που ο κάτοχος της εκμετάλλευσης είναι σε θέση να το πράξει, στην αρμόδια Π.Δ. του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ακολούθως, η Π.Δ. αφού καταχωρήσει στο ΟΠΣΑΕ την ΕΑΕ, ψηφιοποιήσει τα αγροτεμάχια και την οριστικοποιήσει αποστέλλει σχετικό αίτημα ανωτέρας βίας για τον εν λόγω παραγωγό επισυνάπτοντας τα δικαιολογητικά της εκπρόθεσμης υποβολής της ΕΑΕ στην Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς- Τμήμα Ενισχύσεων & Καθεστώτων,  της Κεντρικής Υπηρεσίας, η οποία ελέγχει και αναλόγως εγκρίνει ή απορρίπτει το αίτημα της ανωτέρας βίας.

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2015 18:47
Sosial Media

       


                           

Συνεργάτες

Επικοινωνία


Αλκαίου & Αρίωνος γωνία

Μυτιλήνη ΤΚ. 81100


Τηλ  2251047555

  

Copyright © 2014. Γεωτεχνική Αιγαίου   


Όροι χρήσεις            Πολιτική Απορρήτου