Γεωτεχνική Αιγαίου

Μυτιλήνη 4/10/17
Γιάννης Φλωρίδης
              Τα κριτήρια βαθμολογίας και η βαρύτητα τους  ως προς το πόσοι και ποιοι θα κριθούν επιλέξιμοι  του Μέτρου 11 «Βιολογική παραγωγή»  δόθηκαν σε δημόσια διαβούλευση. Από την πρώτη ανάγνωση των κριτήριων και της βαρύτητας τους στην επιλογή κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων   διαφαίνεται ότι το πρόγραμμα της βιολογικής κτηνοτροφίας οδηγείται για ακόμη μια φορά σε αποτυχία. Το Μέτρο για πολλούς κτηνοτρόφους, που σκοπό είχαν να δώσουν προστιθέμενη αξία στην παραγωγή τους μέσω του προγράμματος, τείνει να τους οδηγήσει  να γίνουν βορά επιτηδείων  και να επιφορτιστούν και πάλι με άσκοπη ταλαιπωρία υποβολής αιτημάτων χωρίς τύχη. Πρέπει να γίνουν άμεσα  επιτακτικές  διορθωτικές κινήσεις από το Υπουργείο για να αρθούν αδικίες και στρεβλώσεις του Μέτρου. 

           Γιάννης Φλωρίδης          

       Τον απολογισμό του Υπουργείου και τις πρώτες εκτιμήσεις του όσον άφορα τα αποτελέσματα της εφαρμογής της Νέας ΚΑΠ κατά το πρώτο έτος της,  αλλά και τις πρώτες διαπιστώσεις όσο αφορά την επανεξέταση του Εθνικού φακέλου μετά το 2017 παρουσίασε στο Συνέδριο της ΠΕΦΑ το ανώτερο στέλεχος του ΥΠΑΤ Σωτήρης Κουτσομήτρος.